Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Straipsnio struktūra

Žodyno vardynas

Žodyno angliškasis vardynas aprėpia didelę neutralios leksikos dalį, daug šnekamosios kalbos žodžių ar jų reikšmių, posakių, nemažai įvairių mokslo ir technikos šakų terminų. Vartotojai žodyne taip pat ras slengo, tarmybių, archaizmų, istorizmų bei neologizmų. Pagrindinėje žodyno dalyje pateikiama nemažai geografinių vardų bei asmenvardžių. Be žodžių, į žodyno vardyną įtrauktos ir aprašytos kai kurių žodžių darybos priemonės priešdėliai, priesagos bei sudurtinių žodžių dėmenys (pvz., ante-, -able, -eyed, -proof ir kt.). Joms skirti straipsniai padės išversti į žodyną nepatekusius išvestinius ir sudurtinius žodžius. Žodyne pateikiami dažniau vartojami išvestiniai žodžiai su produktyviomis priesagomis -ness, -(a)tion, -ing. Kaip antraštiniai žodžiai pateikiamos taip pat ir netaisyklingos gramatinės formos, nurodant jų žodyninę arba pradinę formą.


Žodyne žodžiai išdėstyti abėcėline tvarka. Vienam žodyno straipsniui priklauso viens ar kelių kalbos dalių identiškos rašybos semantiškai susiję žodžiai. Leksiniai homonimai pateikiami atskiruose žodyno straipsniuose. Sudėtiniai terminai, sudaryti iš dviejų atskirai rašomų dėmenų, pateikiami pagal vieną iš jų. Svetimos kilmės žodžių junginiai pateikiami kaip antraštiniai žodžiai, jeigu nėra jų savarankiškų dėmenų žodyno vardyne, pvz., de jure , alter ego, ad hoc ir pan. Prie svetimos kilmės žodžių, išlaikiusių savo tarimo ir/ar rašybos ypatumus, rašoma jų kilmės pažyma (čia ir toliau pažyma tai žodžio ypatybių rodmuo žodyne), pvz., pr. (= prancūzų kalba), vok. (= vokiečių kalba).

Rašyba ir tarimas

Anglų kalbos žodžiai dažniausiai rašomi pagal britiškojo rašybos varianto normas. Jie fonetiškai transkribuojami. Antraštinių žodžių rašybos variantai atskiriami kableliu, jei nepažeidžiama abėcėlė; jei šie skiriasi viena raide žodžio viduryje ar gale, ta raidė suskliaudžiama, pvz.:

Jei rašybos variantai pagal abėcėlę yra nutolę arba kitaip tariami, jie pateikiami pagal abėcėlę su aktyvia nuoroda į pagrindinį variantą. Amerikietiškasis rašybos variantas pateikiamas pagal abėcėlę, pažymint jį santrumpa amer. ir po lygybės ženklo nurodant britiškąjį variantą, pvz.:

Jei antraštinis žodis viena savo reikšmių rašomas didžiąja raide, jis taip ir pateikiamas.

Antraštinių žodžių tarimui užrašyti vartojami tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklai. Kai kurie žodžiai tariami ne vienaip, todėl transkripciniais ženklais užrašomi keli tarimo variantai. Fakultatyvius garsus žymintys ženklai išspausdinami eilutėje truputį aukščiau, pvz.:

todėl šis žodis gali būti tariamas kaip arba .

Transkribuojamo žodžio kirtis žymimas prieš kirčiuotąjį skiemenį: pagrindinis viršuje , antrinis apačioje .

 

Straipsnio struktūra

 

Žodyno straipsnio pradžioje simboliškai pateikiami antraštinių žodžių dažnumai. Jie pradedančiam skaitytojui padės nuspręsti, kokius žodžius verta atsiminti ir palengvins leksinio minimumo įsisavinimo procesą. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių keturiomis ir t.t. Kuo mažiau užpildytų žvaigždučių tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai anglų kalboje sutinkami žodžiai.

Tipiška žodyno straipsnio struktūra yra tokia: po antraštinio žodžio laužtiniuose skliausteliuose rašoma fonetinė transkripcija, tada kalbos dalies pažyma, stilistinės bei kitos pažymos, lietuviški atitikmenys, pavyzdžiai ir frazeologizmai (žymimi ženklu ). Kartais žodžio vartojimo sferai patikslinti skliausteliuose pateikiami trumpi paaiškinimai:

Daugiareikšmiuose antraštiniuose žodžiuose giminingi lietuviški atitikmenys grupuojami pagal reikšmę, kiekvieną naują reikšmę pažymint arabiškais skaitmenimis. Pirmojoje grupėje paprastai pateikiama pagrindinė, dažniausiai vartojama reikšmė, toliau eina semantiškai siauresnės, konkretesnės bei perkeltinės reikšmės:

Retos ir pasenusios reikšmės pateikiamos žodyno straipsnio pabaigoje. Kartais seka gali būti ir kiek kitokia. Tarkim, kai yra keletas antraštinio žodžio tarimo variantų, kurie siejami su tam tikromis reikšmėmis, transkripcija nurodoma tiesiog prieš ypatingą tarimą turinčios reikšmės lietuviškus atitikmenis:

Prie lietuviškų atitikmenų dažnai pateikiamas anglų kalbos prielinksnis, rodantis anglų kalbos žodžių, ypač veiksmažodžių, valdymą, pvz.:

Kai žodyno straipsnyje yra kelios skirtingos kalbos dalys, jų pažymos pateikiamos iš karto po rodyklės , pvz.,

Šiame pavyzdyje antraštinis žodis gali būti sutinkamas kaip prieveiksmis (kalbos dalies pažyma adv) arba prielinksnis (kalbos dalies pažyma prep). Be kalbos dalies pažymos, veiksmažodžių, įvardžių ir skaitvardžių straipsniuose gali būti nurodyta ir žodžių klasė tų kalbos dalių viduje, pvz.:

Čia santrumpa poss nurodo, jog įvardis yra savybinis.

Antraštiniai kaitomų kalbos dalių žodžiai dažniausiai pateikiami pradine forma: daiktavardis vienaskaitos bendrojo linksnio forma (common case, singular), veiksmažodis bendraties forma (infinitive), būdvardis nelyginamojo laipsnio forma (positive degree).

Kai žodžio reikšmė yra susijusi su specifine sakinio struktūra, prieš lietuviškus atitikmenis apibendrintai nurodomas gramatinis modelis, pvz.:


Daiktavardžiai

Daugiskaitinės daiktavardžio reikšmės straipsnyje turi pažymą pl, pvz.:

Tai reiškia, jog tekstuose sutiktas angliškas žodis asperity vargu ar reikš atžarybę, šiurkštybę arba nepriteklių šiuos žodžius geriau atitinka asperities.

Jei daiktavardžių daugiskaita sudaroma netaisyklingai, tai skliaustuose pateikiama žodžio daugiskaita su tarimu:

arba be tarimo:

Gyvas abiejų lyčių būtybes įvardijančių anglų kalbos daiktavardžių lietuviški atitikmenys pateikiami vyriškosios giminės forma. Tuo atveju, kai anglų kalbos daiktavardis reiškia tik vyriškąją lytį, vartojama pažyma (tik v.), pvz.:


Daiktavardis, einantis pažyminiu ir esantis prieš kitą daiktavardį, bet netampantis tikru būdvardžiu, žymimas attr (= attribute), pvz.:

Veiksmažodžiai

Netaisyklingųjų veiksmažodžių pagrindinės formos pateikiamos lenktiniuose skliausteliuose, po kalbos dalies pažymos, pvz.:

Čia kabliataškiu atskirti būtasis laikas ir dalyvis. Kai kablelis rašomas tarp veiksmažodžio formų, jos abi vartojamos ir kaip būtasis laikas, ir kaip dalyvis:

Jei šios formos sutampa, forma rašoma tik vieną kartą, pvz.:

Veiksmažodžių straipsniuose po reikšmių aprašymo pateikiami veiksmažodiniai junginiai su prieveiksminėmis dalelytėmis about, around, away, back ir kt. Nuo reikšmių jie atskirti ženklu . Pabaigoje pridedami frazeologizmai, jei jų yra:

Kai kada veiksmažodžių junginiai neišskiriami, tada jie pateikiami šalia reikšmių aprašymo:

Kai kurie veiksmažodžiai yra sutinkami tik junginyje:


Iš veiksmažodinių junginių kilę daiktavardžiai ar būdvardžiai (pvz., make-up, sit-down), rašomi su brūkšneliu ar kartu, dedami kaip antraštiniai žodžiai.

Būdvardžiai

Netaisyklingos būdvardžių laipsniavimo formos pateikiamos lenktiniuose skliausteliuose po kalbos dalies pažymos, pvz.:

Čia kabliataškiu atskirti būdvardžio good aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsnis.
Vardine tarinio dalimi vartojami būdvardžiai žymimi predic (= predicative), pvz.: