Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Anglonas Mac® licencijos tekstas

Ši vartotojo licencinė sutartis yra teisinė sutartis tarp Jūsų (asmens ar organizacijos, toliau vadinamų „Jūs“ arba „Licenciatas“) ir UAB „Fotonija“, toliau vadinamos „Gamintoju“, dėl anglų-lietuvių kalbų kompiuterinio žodyno ANGLONAS kartu su spausdinta medžiaga, elektronine dokumentacija, toliau vadinamo „Produktu“. Produktas yra saugomas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII - 1185 (1999 m. gegužės mėn. 19 d.) ir kitų įstatymų bei sutarčių dėl intelektinės nuosavybės teisių.
Šis Produktas Jums yra ne parduotas, bet licencijuotas kaip vientisas kūrinys, Jūs netampate Produkto savininku. Produktas ir bet kokios jo kopijos yra ir išlieka Gamintojo nuosavybe. Išpakuodami, diegdami, kopijuodami ar kitaip naudodami šį Produktą, Jūs tuo pačiu besąlygiškai sutinkate su šios licencinės sutarties sąlygomis. Jūs sutinkate, kad Produktas yra programiškai apsaugotas ir gali būti naudojamas tik su Gamintojo ar jo įgaliojimu suteiktu licencijos raktu. Jokiomis aplinkybėmis Licenciatas neturi teisės užblokuoti Produkto saugumą užtikrinančių kompiuterio programos komandų.
Jūs pripažįstate, jog pagal šią sutartį Jūs įgyjate tik šias neišskirtines teises:
galite įdiegti ir neribotą laiką naudoti Produktą viename kompiuteryje, jei kitoks kompiuterių skaičius nėra nurodytas Gamintojo išduotame Licencijos Sertifikate.
Jums leidžiama pasidaryti ir turėti vieną atsarginę Produkto kopiją, kuri nėra laikoma ar naudojama kompiuteryje;
visam laikui galite perduoti Produktą kitam vartotojui su sąlyga, kad Jūs jam perduosite šią sutartį, Licencijos Sertifikatą ir Produktą, įskaitant visas kopijas, atnaujinimus, ankstesnes versijas bei licencijos raktą, be to, Jūs daugiau nebesinaudosite Produktu ir nepasiliksite jo kopijos, o gaunantysis šį Produktą besąlygiškai sutiks su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis.
Visas kitas teises Gamintojas pasilieka sau.

Jums nėra leidžiama licencijuoti trečiajam asmeniui, o taip pat išnuomoti, paskolinti, siųsti, publikuoti (įskaitant publikavimą internete), transliuoti ar kitaip platinti Produktą, bet kurią jo dalį arba licencijos raktą. Norėdami publikuoti Produktą ar skleisti jo veikimo rezultatus internete, plačios aprėpties tinkle, vietiniame ar bet kokiame tinkle, taip pat bet kokiomis komunikacijos priemonėmis, Jūs privalote sudaryti specialią licencinę sutartį su Gamintoju. Jūs negalite licencijos raktą, Produktą ar bet kurią jo dalį padaryti prieinamais bet kokia forma trečiosioms šalims, išskyrus aukščiau nurodytus atvejus. Produkto sudedamųjų dalių neleidžiama atskirti ir naudoti atskirai. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Produktas negali būti apgrąžos inžinerijos objektu, negalima jo dekompiliuoti, išmontuoti ar kitaip atskleisti Produkto programos teksto ar duomenų. Jums nesuteikta teisė modifikuoti, adaptuoti, išversti Produktą ar jo pagrindu kurti kitus išvestinius kūrinius.

Jūs pripažįstate, jog Produkte gali būti riktų, jo turinys gali būti klaidingas, o Produkto veikimas ne visuomet sklandus. Produktas pateikiamas toks, koks yra - be jokių garantijų, nei tiesiogiai išreikštų, nei numanomų, o šiuo Produktu Jūs sutinkate naudotis išimtinai savo rizika. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Gamintojas ir jo tiekėjai neprisiima atsakomybės, kylančios iš sutarties ar delikto (įskaitant neatsargumą), Jums ar bet kokiai trečiai šaliai už tiesioginius ar netiesioginius, tyčinius ar netyčinius, atsitiktinius, pasekminius, baudžiamuosius ar bet kokius kitus nuostolius, įskaitant prarastą pelną, prarastas santaupas ar žalos atlyginimą, kurie atsirado naudojant šį Produktą ar yra siejami su šio Produkto naudojimu.
Jūs privalote supažindinti savo darbuotojus arba kitus asmenis, galinčius naudotis Produktu arba jo kopijomis Jūsų patalpose, su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis ir užtikrinti, kad jie griežtai jų laikytųsi. Jei Jūs nesutinkate su šios Sutarties sąlygomis, nediekite Produkto, juo nesinaudokite ir ištrinkite jį iš savo kompiuterio. Bet kurios iš Sutarties sąlygų nesilaikymas automatiškai nutraukia šią licencinę sutartį. Nutrūkus licencinei sutarčiai, Jūs privalote tuojau pat ištrinti Produktą ir juo nebesinaudoti.

© Bronislovas Piesarskas, 2005. © Linas Valiukas, 2010. © Danielius Algirdas Ralys, 2010. © Virginijus Dadurkevičius, 2010. © UAB „Fotonija-Nova“, 2005–2010. © UAB „Fotonija“, 2005–2010. Visos teisės saugomos.