Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Licencija ANGLONAS 2 vartotojui

Vartotojas, įgydamas teises naudoti programą ANGLONAS 2, įsipareigoja laikytis licencinės sutarties sąlygų. Žemiau pateikiamas licencinės sutarties tekstas, kuris gaunamas su programos DVD laikmena arba įsigyjamas atskirai, kaip teisę programą naudoti viename arba daugiau kompiuterių.

Licencinė sutartis yra teisinė sutartis tarp Jūsų (asmens ar organizacijos, toliau vadinamų „Jūs“ arba „Licenciatas“) ir UAB „Fotonija“, toliau vadinamos „Gamintoju“, dėl anglų-lietuvių kalbų kompiuterinio žodyno ANGLONAS 2 kartu su spausdinta medžiaga, elektronine dokumentacija ir šriftu „Aistika“, toliau vadinamo „Produktu“. Produktas yra saugomas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII - 1185 (1999 m. gegužės mėn. 19 d.) ir kitų įstatymų bei sutarčių dėl intelektinės nuosavybės teisių.

Šis Produktas Jums yra ne parduotas, bet licencijuotas kaip vientisas kūrinys, Jūs netampate Produkto savininku. Produktas ir bet kokios jo kopijos yra ir išlieka Gamintojo nuosavybe. Išpakuodami, diegdami, kopijuodami ar kitaip naudodami šį Produktą, Jūs tuo pačiu besąlygiškai sutinkate su šios licencinės sutarties sąlygomis. Jūs sutinkate, kad Produktas yra programiškai apsaugotas ir gali būti naudojamas tik su Gamintojo ar jo įgaliojimu suteiktu licencijos raktu. Jokiomis aplinkybėmis Licenciatas neturi teisės užblokuoti Produkto saugumą užtikrinančių kompiuterio programos komandų.

Jūs pripažįstate, jog pagal šią sutartį Jūs įgyjate tik šias neišskirtines teises:

  • galite įdiegti ir neribotą laiką naudoti Produktą viename kompiuteryje, jei kitoks kompiuterių skaičius nėra nurodytas Gamintojo išduotame Licencijos Sertifikate, be to, įdiegę Produktą pagrindiniame savo kompiuteryje, Jūs savo patogumui galite papildomai įdiegti Produktą į Jums priklausantį nešiojamą kompiuterį, tačiau tokiu atveju Produktu naudotis gali tik asmuo, naudojantis Produktą pagrindiniame kompiuteryje, o naudotis Produktu vienu metu abiejuose kompiuteriuose nėra leidžiama;
  • Jums leidžiama pasidaryti ir turėti vieną atsarginę Produkto kopiją, kuri nėra laikoma ar naudojama kompiuteryje;
    visam laikui galite perduoti Produktą kitam vartotojui su sąlyga, kad Jūs jam perduosite šią sutartį, Licencijos Sertifikatą ir Produktą, įskaitant visas kopijas, atnaujinimus, ankstesnes versijas bei licencijos raktą, be to, Jūs daugiau nebesinaudosite Produktu ir nepasiliksite jo kopijos, o gaunantysis šį Produktą besąlygiškai sutiks su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis.
  • Visas kitas teises Gamintojas pasilieka sau.

Jums nėra leidžiama naudoti Produktą vienu metu keliuose kompiuteriuose, išskyrus aukščiau nurodytus atvejus. Gamintojo licencija yra susieta su įdiegtu Produktu ir negali būti naudojama pakaitomis skirtinguose kompiuteriuose. Jums nėra leidžiama licencijuoti trečiajam asmeniui, o taip pat išnuomoti, paskolinti, siųsti, publikuoti (įskaitant publikavimą internete), transliuoti ar kitaip platinti Produktą, bet kurią jo dalį arba licencijos raktą. Norėdami publikuoti Produktą ar skleisti jo veikimo rezultatus internete, plačios aprėpties tinkle, vietiniame ar bet kokiame tinkle, taip pat bet kokiomis komunikacijos priemonėmis, Jūs privalote sudaryti specialią licencinę sutartį su Gamintoju. Jūs negalite licencijos raktą, Produktą ar bet kurią jo dalį padaryti prieinamais bet kokia forma trečiosioms šalims, išskyrus aukščiau nurodytus atvejus. Produkto sudedamųjų dalių neleidžiama atskirti ir naudoti atskirai. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Produktas negali būti apgrąžos inžinerijos objektu, negalima jo dekompiliuoti, išmontuoti ar kitaip atskleisti Produkto programos teksto ar duomenų. Jums nesuteikta teisė modifikuoti, adaptuoti, išversti Produktą ar jo pagrindu kurti kitus išvestinius kūrinius.

Jūs pripažįstate, jog Produkte gali būti riktų, jo turinys gali būti klaidingas, o Produkto veikimas ne visuomet sklandus. Produktas pateikiamas toks, koks yra - be jokių garantijų, nei tiesiogiai išreikštų, nei numanomų, o šiuo Produktu Jūs sutinkate naudotis išimtinai savo rizika. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Gamintojas ir jo tiekėjai neprisiima atsakomybės, kylančios iš sutarties ar delikto (įskaitant neatsargumą), Jums ar bet kokiai trečiai šaliai už tiesioginius ar netiesioginius, tyčinius ar netyčinius, atsitiktinius, pasekminius, baudžiamuosius ar bet kokius kitus nuostolius, įskaitant prarastą pelną, prarastas santaupas ar žalos atlyginimą, kurie atsirado naudojant šį Produktą ar yra siejami su šio Produkto naudojimu.
Jūs privalote supažindinti savo darbuotojus arba kitus asmenis, galinčius naudotis Produktu arba jo kopijomis Jūsų patalpose, su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis ir užtikrinti, kad jie griežtai jų laikytųsi. Jei Jūs nesutinkate su šios Sutarties sąlygomis, nediekite Produkto, juo nesinaudokite ir ištrinkite jį iš savo kompiuterio. Bet kurios iš Sutarties sąlygų nesilaikymas automatiškai nutraukia šią licencinę sutartį. Nutrūkus licencinei sutarčiai, Jūs privalote tuojau pat ištrinti Produktą ir juo nebesinaudoti.

Autorinės teisės:

Copyright © UAB „Fotonija“, 2005-2011

Copyright © UAB „Fotonija-Nova“, 2005-2010

Copyright © Bronislovas Piesarskas, 2005

Copyright © Danielius Algirdas Ralys, 2010

Copyright © Virginijus Dadurkevičius, 2010


Text capture GDI hook technology Copyright © 2004-2010 by Deskperience. All rights reserved.

OCR technology by Google's Tesseract (http://code.google.com/p/tesseract-ocr/).

WordWeb Developer 3 Copyright © 2005 by Antony Lewis. All rights reserved.

WordNet 2.0 Copyright © 2003 by Princeton University. All rights reserved.


THIS SOFTWARE AND DATABASE IS PROVIDED "AS IS" AND PRINCETON UNIVERSITY MAKES NO REPRESENTATIONSOR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PRINCETON UNIVERSITY MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE LICENSED SOFTWARE, DATABASE OR DOCUMENTATION WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS.